Công ty TNHH Akati Wood (Việt Nam) là một công ty con của tập đoàn Dominant Enterprise Berhad (www.dominant.com.my), tập đoàn được niêm yết công khai trên hệ thống của Bursa Malaysia. Tập đoàn Dominant có mười (11) công ty con trực thuộc dưới quyền, liên quan đến sản xuất gỗ được thiết kế thân thiện với....